I.S.J. Iași prioritizează creșterea calității serviciilor educaționale pe care le oferă școala elevului, având drept repere cel puțin două perspective.

    Un prim cadru valoric urmărește asigurarea accesului elevilor în învățământul obligatoriu prin monitorizarea fenomenului de absenteism școlar și abandon, începând cu clasele primare și până la sfârșitul școlarității obligatorii, simultan cu implementarea unor strategii de diminuare a acestor situații. Mai mult, se are în vedere monitorizarea și stimularea participării copiilor din mediul rural la educația preșcolară, ca o condiție sine qua non a succesului școlar și social de mai târziu.

     Cel de al doilea sistem de referință vizează asigurarea succesului elevilor prin asigurarea unui echilibru adecvat și individualizat elevilor care performează, precum și a celor care au nevoie de sprijin.

      

 Domenii prioritare ale Inspectoratului Școlar. Strategii de dezvoltare

 • Îmbunătățirea frecvenței elevilor din mediul rural și urban; reducerea abandonului școlar;
 • Implementarea unui proces didactic modern şi eficient, reflectat în progres şcolar şi în procentaje ridicate de promovabilitate la examenele naţionale (evaluare clasele II/IV/VI, evaluare națională la clasa a VIII-a, bacalaureat); 
 • Organizarea în cele mai bune condiții a examenelor naționale, a concursurilor naționale/regionale/județene;
 • Monitorizarea prin inspecție a procesului de predare-învățare trebuie să articuleze ceea ce dorim să dezvoltăm: pregătirea temeinică a tuturor elevilor prin raportare la programa școlară;
 • Susținerea și monitorizarea activităților de dezvoltare personală ale elevilor; întărirea rolului activităților de tip nonformal (Școala Altfel);
 • Promovarea unor manifestări de dialog educațional prin intermediul unor conferințe, dezbateri, cu invitați și consultanți din mediul academic;
 • Reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar prin planuri comune de acţiune ale I.S.J Iaşi cu partenerii săi consacrați: I.P.J. Iaşi, Serviciul Rutier, cu I.S.U. Iaşi şi cu Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane privind siguranța elevilor şi măsurile de prevenţie;
 • Formarea și activarea unui corp de experți în evaluare, cadre didactice care vor fi selectate cu prioritate pentru activitatea de evaluare a lucrărilor scrise (examene naționale, definitivat, titularizare);
 • Formarea și activarea unui grup de mentori care să asigure consilierea și îndrumarea colegilor debutanți în activitatea didactică;

  

 Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Iași

Inspectoratul Școlar Județean Iași este o instituție publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene.

 

Direcțiile de acțiune ale Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru anul școlar 2018-2019

 

 I.  Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale

 • Monitorizarea procesului de predare-învăţare din perspectiva noului curriculum în vederea alfabetizării științifice, a dezvoltării gândirii critice şi a centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale
 • Asigurarea calității evaluării continue, periodice (II,IV,VI) și prin examenele naționale (clasele a VIII-a și a XII-a) din perspectiva noilor programe și ale prevederilor Legii Educației Naționale
 • Monitorizarea implementării noilor programe şcolare la toate nivelurile şi disciplinele de învăţământ, precum şi a noilor manuale (învăţământ preşcolar, cl. a V-a, cl. a VI-a, cl. a XI-a)
 • Adaptarea ofertei educaţionale la specificul unităţilor de învăţământ şi la nevoile educaţionale ale elevilor/copiilor/ comunităţii locale, prin promovarea Curriculum-ului la decizia şcolii/ în dezvoltare locală
 • Dezvoltarea capacităţii unităţilor de învăţământ de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor educaţionale oferite și de planificare strategică (prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, S.I.I.I.R., Registrul Matricol Unic, Cadrul Național al Calificărilor etc.). Crearea unei culturi digitale în procesul de predare - învăţare - evaluare, a leadership-ului şi managementului şcolii prin implementarea de sisteme informatice de

  II.   Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale

 • Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din judeţ la educaţie, inclusiv a celor din zonele izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare
 • Sprijinirea unităților de învățământ din medii socio-educaționale defavorizate în vederea diminuării situaţiilor de părăsire timpurie a şcolii/ abandonului şcolar şi a riscului de analfabetism ştiinţific/ funcțional
 • Reorganizarea şi recredibilizarea  învăţământului  tehnic  şi  profesional,  prin  dezvoltarea parteneriatului  între  instituţiile  şcolare  şi  mediul  de  afaceri,  explorarea  oportunităţilor oferite de învăţământul dual
 • Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică pentru toate categoriile de beneficiari în vederea asigurării progresului școlar pentru toți elevii
 • Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii care provin din medii socio-economice defavorizate şi pentru copiii cu cerinţe educaţionale, în contextul educaţiei incluzive

 III.  Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie

 • Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte, prin organizarea olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute
 • Asigurarea condițiilor optime pentru organizarea competițiilor școlare cu respectarea regulamentelor specifice și a noului curriculum
 • Dezvoltarea Centrului de Excelenţă ca instituţie cu personalitate juridică; extinderea domeniilor de excelenţă
 • Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a J.R.A.E. şi eficientizarea activităţilor de consiliere în raport cu unităţile de învăţământ

 IV.  Dezvoltarea  autonomiei  unităţilor  de  învăţământ  prin responsabilizarea şi întărirea rolului managementului şcolilor

 • Dezvoltarea fiecărei şcoli şi a unor oferte educaţionale corelate cu specificul comunităţilor locale/regionale şi cu piaţa muncii, în general
 • Asigurarea consultanţei  și  sprijinirea  managerilor  unităţilor  de  învăţământ,  în  vederea dezvoltării instituţionale
 • Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea şcolilor, cu educaţia, în general; formarea reprezentanților autorităților locale pentru asumarea acestor atribuţii
 • Aplicarea legislaţiei în vigoare pentru implementarea de strategii manageriale adecvate

 V.  Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ

 • Evaluarea, consilierea și monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor programe școlare și sporirea calității educației
 • Sprijinirea cadrelor  debutante/necalificate  din  mediul    în procesul  formării  inițiale  și continue
  • Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional
  • Implementarea de proiecte și programe educaționale în vederea abilitării curriculare a cadrelor didactice, din perspectiva noului curriculum și a educației centrate pe elev
  • Consolidarea parteneriatului între învăţământul superior şi cel preuniversitar în formarea iniţială şi continuă pentru cariera didactică
  • Colaborarea S.J. – C.C.D. şi susţinerea creşterii rolului C.C.D. în formarea continuă, ca principal furnizor/ ofertant, în acord cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice
 • Susţinerea cercetării ştiinţifice, didactico-pedagogice şi de specialitate, a colaborării cu mediul academic universitar, în scopul realizării de diagnoze, analize şi a elaborării unor strategii educaţionale pentru învăţământul secolului XXI, cu aplicabilitate în judeţul Iaşi şi regiunea N-E

 VI.  Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi

 • Armonizarea intereselor  legate  de  dezvoltarea  personală  a  individului  cu  cele  ale comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu solicitările societăţii actuale
 • Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării antreprenoriatului / civismului, voluntariatului, multiculturalismului, într-o societate complexă, dinamică
 • Creşterea rolului formativ al Palatului şi al cluburilor copiilor şi elevilor din judeţul Iaşi, colaborarea cu N.G. uri, cu alte instituții partenere, cu mediul cultural ieşean
 • Promovarea dialogului intercultural prin parteneriate cu instituții relevante din mediul cultural şi economic ieșean
 • Dezvoltarea unor  strategii  educaţionale  specifice  în  vederea  diminuării  situaţiilor  de violenţă în şcoli

 VII.  Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor

 • Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor
 • Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală pozitivă  a tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională (implicarea  comunităţii locale)
 • Accentuarea rolului  activ  al  şcolii  ca  centru  de  informare  în  domeniul  educaţiei  şi de  formare a adulţilor/ partenerilor educaţionali

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european

 • Corelarea demersurilor S.J. cu politicile M.E.N., în vederea compatibilizării învăţământului românesc, cu particularităţile sale, cu învățământul european
 • Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor educaţionale la nivelul unităţilor şcolare
 • Susţinerea învăţământului particular şi a alternativelor educaţionale, în spiritul promovării diversităţii, competiţiei, pentru individualizarea demersului educaţional
 • Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea proiectelor europene, în contextul modificărilor operate prin Programul Erasmus+, POCU, SEE
 • Promovarea dimensiunii europene a educației, în contextul noului Regulament privind programul Erasmus 2021-2027 și al asumării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene
 • Dezvoltarea de parteneriate  şi  schimburi  de  experienţă  în  zona  transfrontalieră  cu Moldova (Chişinău) şi Ucraina (Cernăuţi)
 • Asigurarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a infrastructurii şi echipamentelor, inclusiv a sustenabilităţii, mentenanţei şi suportului TIC

 

Valori fundamentale

Pentru realizarea acestei misiuni Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:

 • Adevărul - toată activitatea desfăşurată de către angajaţii Inspectoratului Şcolar Judeţean va urmări adevarul şi se va baza pe evidenţe şi fapte verificate.
 • Competenţa profesională - personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, angajat pe diferite poziţii, trebuie să dovedească prin CV şi prin activitatea desfăşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurarea calităţii şi urmărirea excelenţei.
 • Demnitatea - personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi va trata cu respect şi consideraţie toţi purtătorii de interese din educaţie: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.
 • Responsabilitatea - fiecare persoană din echipa Inspectoratului Şcolar Judeţean trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru succes şi esec, pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate şi să accepte cu demnitate consecinţele.
 • Integritatea - în toate activităţile derulate, personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean trebuie să dovedească cinste şi corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat de cei din jur.
 • Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite - Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi va urmări îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite prin:
  • evaluarea continuă a activităţii inspectorilor şi personalului Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru asigurarea profesionalismului, a calităţii şi a integrităţii;
  • consultarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie (cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală) cu privire la toate demersurile care au în vedere creşterea calităţii serviciilor educaţionale;
  • comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanţii cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor şi comunităţilor locale în vederea obţinerii informaţiilor relevante ce au legatură cu serviciile educaţionale oferite de instituţiile şcolare;
  • realizarea de rapoarte semestriale şi informarea publicului cu privire la activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean, a stării învăţământului în judeţul Iaşi;
  • realizarea de parteneriate şi colaborarea cu instituţii similare din ţară şi din Europa, cu instituţii non guvernamentale, cu reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale şi locale;
  • compararea continuă a rezultatelor activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean cu rezultatele altor instituţii similare din ţară şi din Europa;
  • implicarea personalului Inspectoratului Şcolar Judeţean în programe de formare continuă, în proiecte europene şi în cercetare.

 

Principiile şi normele de conduită

Supremaţia legii şi a interesului public în faţa interesului personal. În acest sens, inspectorii şi personalul ISJ au următoarele obligaţii: 

 • să considere interesul public mai presus decât interesul personal;
 • să respecte necondiţionat aplicarea legii în exercitarea tuturor activităţilor.

Obiectivitatea. Inspectorii trebuie să evalueze activitatea din şcoală cu obiectivitate fără să aibă legături sau influenţe din şcoală sau din afara acesteia. Observaţiile şi recomandările făcute trebuie să fie rezultatul unei argumentări riguroase bazată pe evidenţe la clasă, pe documente şi nu pe preferinţe, păreri sau experienţe personale. În acest sens, inspectorii au următoarele obligaţii:

 • să efectueze vizitele de evaluare şi asistenţele conform planului stabilit de către echipa de inspecţie, dovedind punctualitate să facă o evaluate obiectivă a tuturor aspectelor relevante desfăşurate de către cadrul didactic în şcoalăsă nu omită cu bună ştiinţă informaţii, constatări sau orice alt element legat de activitatea cadrului didactic;
 • să întocmească toate documentele aferente şi raportul de inspecţie în timp optim.

Competenţa profesională. Inspectorii şcolari trebuie:

 • să fie bine pregătiţi în ceea ce priveşte efectuarea unei inspecţii/să aibă o bună pregătire ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică în specialitate;
 • să cunoască şi să aplice legislaţia în vigoare, aspectele metodologice specifice disciplinei, să folosească modalităţi de comunicare şi relaţionale cât mai eficiente.

Integritatea. Inspectorii trebuie să dovedească integritate în toată activitatea de inspecţie, să dovedească echilibru şi demnitate, să urmărească crearea unei atmosfere de lucru colegială şi să fie sensibili la specificul şi cultura fiecărei instituţii educaţionale.

Respectul. Inspectorii trebuie să arate respect şi consideraţie faţă de cadrele didactice, elevi, părinţi şi tot personalul şcolii, cât şi faţă de reprezentantul comunităţii locale, să ia în considerare toate aspectele pe care aceştia le ridică.

Independenţa. Inspectorii trebuie să-şi deruleze activitatea de inspecţie independent de orice influenţă exterioară de natură politică, religiosă sau de apartenenţă la orice alt grup de interese. Este absolut interzisă acceptarea de: foloase materiale, cadouri, servicii sau orice alt tip de favoruri care pot afecta independenţa profesională. Este interzis inspectorilor să comercializeze, să recomande sau să influenţeze cadrele didactice şi elevii în vederea cumpărării manualelor şi cărţilor de specialitate sau a auxiliarelor curriculare.

Confidenţialitatea. Toate aspectele semnalate într-o instituţie de educaţie, la o anumită disciplină trebuie comunicate persoanelor în cauza, conducerii şcolii şi consemnate în raportul final în mod obiectiv şi profesionist. Toate informaţiile cu privire la cadre didactice, elevi, instituţia şcolară sunt confidenţiale şi nu trebuie discutate în nici un alt cadru fără acceptul celor direct implicaţi.